COOKIESTATEMENT

 

 1. The use of cookies

Www.petrogenium.com uses cookies. A cookie is a simple small file that is sent with pages from this website and/or Flash applications and stored by your browser on your hard disk, mobile phone, smartwatch or tablet. The information stored therein can be returned to our servers on the next visit.

The use of cookies is of great importance for the proper running of our website, but also cookies which you do not see directly the effect are very important. Thanks to the (anonymous) input of visitors, we can improve the use of the website and make it more user-friendly.

 1. Permission to use cookies

Your permission is required to use certain cookies. The cookies we use do not require permission.

 1. The type of cookies used and their objectives

We use the following type of cookies:

-Functional Cookies: This allows us to make the website function better and is more user-friendly for the visitor. For example, we store your login details or what you have stopped in your shopping basket.

-Geanonymiseerde Analytical cookies: These make sure that every time you visit a website an anonymous cookie is generated. These cookies know if you have visited the site before or not. Only on the first visit, a cookie is created, the existing cookie is used on subsequent visits. This cookie is for statistical purposes only. Thus the following data can be collected:

 1. The number of unique visitors
 2. How often users visit the site
 3. Which pages users view
 4. How long users view a particular page
 5. To which page visitors leave the site
 1. Your rights regarding your data

You have the right to access, rectify, restrict and delete personal data. In addition, you are entitled to object to the processing of personal data and the right to data transfer. You can exercise these rights by sending us an e-mail via info@petrogenium.com. In order to prevent misuse, we can ask you to identify yourself adequately. When it comes to inspecting personal data linked to a cookie, we ask you to send a copy of the cookie in question. You can find it back in your browser’s settings.

 1. Blocking and deleting Cookies

You can easily block and delete cookies from your Internet browser at all times. You can also set your Internet browser to receive a message when a cookie is placed. You can also specify that certain cookies should not be placed. For this option, please see your browser’s help function. If you remove the cookies in your browser, it can affect the pleasant use of this website.

Some tracking cookies are placed by third parties who, inter alia, use our website to display advertisements. These cookies can be removed centrally via www.youronlinechoices.eu.

Please be aware that if you do not want cookies, we can no longer guarantee that our Website works completely well. It may be that some features of the site are lost or even that you can no longer visit the website at all. Also, denying cookies does not mean that you will not see any ads at all. The ads are only no longer tailored to your interests and can therefore be repeated more often.

How to adjust your settings varies by browser. If necessary, consult your browser’s help function.

 1. New developments and unforeseen cookies

The texts of our website can be adapted at any time by constant developments. This also applies to our cookie statement. Therefore, please keep this statement regularly to be informed of any changes.

In Blog articles, content that is hosted on other sites can be used and unlocked on www.petrogenium.com by means of certain codes (embedded content). Examples include YouTube videos. These codes often use cookies. However, we have no control over what these third parties do with their cookies.

It may also happen that through our websites cookies are placed by others, of which we are not always aware. Do you come across our website with unforeseen cookies that you cannot find in our overview? Let us know via info@petrogenium.com. You can also contact the third party directly and ask which cookies they placed, what is the reason for it, what the life of the cookie is and how they have guaranteed your privacy.

 1. Closing remarksWe will have to adapt these statements occasionally, for example when we modify our website or change the rules around cookies. You can consult this webpage for the latest version.

  If you have any questions and/or comments, please contact info@petrogenium.com.

24 May 2018

COOKIEVERKLARING

 

 1. Het gebruik van cookies

www.petrogenium.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

 1. Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Voor de cookies die wij gebruiken is geen toestemming vereist.

 1. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:

– Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt.

– Geanonymiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

 • het aantal unieke bezoekers
 • hoe vaak gebruikers de site bezoeken
 • welke pagina’s gebruikers bekijken
 • hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
 • bij welke pagina bezoekers de site verlaten
 1. Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@petrogenium.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

 1. Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies ten alle tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu.

Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

 1. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.petrogenium.com wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@petrogenium.com. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

 1. SlotopmerkingenWij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer onze we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

  Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@petrogenium.com.

24 mei 2018